Novice

Mladost na burji je vzgojni program naše občine, ki otrokom in mladim omogoča vključevanje v družbeno koristne aktivnosti tudi v času izvenšolskih dejavnosti in v okolju samem. Predajanje znanja je tako usmerjeno v spoznavno učenje, namenjeno različnim starostnim skupinam mladih. Program je osnovan na postopnem osvajanju značk, ki jih posamezniki dosegajo s prostovoljnimi in prizadevnimi aktivnostmi, s katerimi pridobivajo kompetence za aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti.Sodelovanje ključnih lokalnih družbenih akterjev spodbuja otroke in mlade k ustvarjanju na vrednotah solidarnosti in enakosti temelječe družbe. Prav s sodelovanjem in povezovanjem želimo temeljno vlogo občine v izobraževalnem sistemu nadgrajevati z novimi programi in vsebinami. Tako program Mladost na burji navaja mlade na samostojne, aktivne in odgovorne občane, ki bodo prihodnost sposobni peljati po trdnejši in uspešnejši poti. Lokalna skupnost bo bogatejša za posameznike, ki bodo prevzeli odgovornost ne samo zase, pač pa tudi za družbo, v kateri živijo. S prepletanjem različnih aktivnosti v programu otrokom in mladim omogočamo večje udejstvovanje v družbi, krepitev solidarnosti do ranljivejših skupin, razvijanje kompetenc za izbran poklic in spodbujanje zdravega načina življenja in varovanja okolja.

Program Mladost na burji daje mladim priložnost, da postanejo aktivni v lokalni skupnosti in razvijajo občutek odgovornosti in pripadnosti do svojega okolja, pridobivajo veščine, delujejo solidarno in se razvijajo v vključujoče odrasle osebe. Verjamem, da bo program tako med učitelji kot med mladimi dosegel vzpodbuden odziv in prispeval k uresničevanju ukrepov za mlade, da bomo še naprej mladim prijazna občina.

Tadej Beočanin, župan