Mladost na burji

O programu

Mladost na burji je program Občine Ajdovščina, ki temelji na stopnjevalnem sistemu osvajanja značk in spodbuja k aktivnemu prostovoljnemu udejstvovanju otrok in mladine v lokalni skupnosti ter k ustvarjanju bolj solidarne in vključujoče družbe.

Otroci in mladi, vključeni v program Mladost na burji, razvijajo občutek odgovornosti do sebe, drugih in skupnosti, spoznavajo poklice ter skrbijo za svoje zdravje, s čimer odraščajo v odgovorne, solidarne, vključujoče osebe, ki živijo v prav takem okolju.

Spodbujanje otrok in mladih k ustvarjanju na vrednotah solidarnosti in enakosti temelječe družbe poteka v tesnem sodelovanju s ključnimi lokalnimi družbenimi akterji:

 • Občina Ajdovščina
 • vzgojno-izobraževalne ustanove v občini Ajdovščina
 • javni zavodi v občini Ajdovščina
 • mladinske organizacije
 • humanitarne organizacije
 • druge nevladne organizacije.

Priložnosti za vključevanje otrok in mladine v družbeno koristne aktivnosti se ustvarjajo tako med poukom kot pri obšolskih in izven šolskih dejavnostih ter v okolju samem.

Namen programa

Program Mladost na burji je stopnjevalni vzgojni program, ki:

 • Spodbuja otroke in mlade k prostovoljnemu udejstvovanju v lokalni skupnosti z namenom njihovega vzgajanja v solidarne, odgovorne in aktivne posameznike, ki s svojimi prostovoljskimi družbeno koristnimi aktivnostmi soustvarjajo solidarnejše lokalno okolje ter krepijo svoje kompetence na različnih področjih.
 • Nagrajuje otroke (od predšolske vzgoje) in mlade do 21. leta starosti, ki s svojim prostovoljskim udejstvovanjem izkazujejo aktivno vključevanje v družbi z namenom ustvarjanja boljšega okolja za življenje in razvoj.

Cilj programa

Program je usmerjen k vzgoji otrok in mladine v:

 • aktivne, družbeno odgovorne posameznike z razvitim čutom do skupnosti in družbene lastnine ter pripadnostjo do svojega lokalnega okolja;
 • solidarne posameznike z razvitim čutom do sočloveka;
 • samostojne, podjetne in odgovorne visoko zaposljive posameznike, ki so se sposobni preživljati s svojim delom;
 • zdrave posameznike z ustrezno razvitimi psihofizičnimi sposobnostmi.

Področja aktivnosti

Aktivnosti, ki jih udeleženci izvajajo, so razdeljene v štiri področja in zasledujejo naslednje namene:

 • MOJA SKUPNOST – udejstvovanje v družbi
 • MOJ PRIJATELJ – solidarnost do ranljivejših skupin
 • MOJ POKLIC – kompetence za podjetništvo in izbran poklic
 • MOJE ZDRAVJE  – zdrav načina življenja in varovanje okolja.

Mladi skozi program zgradijo svojo osebnost in so kot posamezniki sposobni prevzemanja odgovornosti zase, za svoje bližnje in družbo kot celoto.

Stopnje v programu

Značko HUBELJ lahko osvojijo otroci prve triade osnovne šole, pri čemer:

 • otroci prvega razreda prejmejo značko BRONASTI HUBELJ;
 • otroci drugega razreda prejmejo značko SREBRNI HUBELJ;
 • otroci tretjega razreda prejmejo značko ZLATI HUBELJ.

Značko ČAVEN lahko osvojijo otroci druge triade osnovne šole, pri čemer:

 • otroci četrtega razreda prejmejo značko BRONASTI ČAVEN;
 • otroci petega razreda prejmejo značko SREBRNI ČAVEN;
 • otroci šestega razreda prejmejo značko ZLATI ČAVEN.

Značko KASTRA lahko osvojijo otroci zadnje triade osnovne šole, pri čemer:

 • otroci sedmega razreda prejmejo značko BRONASTA KASTRA;
 • otroci osmega razreda prejmejo značko SREBRNA KASTRA;
 • otroci devetega razreda prejmejo značko ZLATA KASTRA.

Značko BURJA lahko osvojijo mladi od 15. do vključno 21. leta starosti, pri čemer:

 • mladi od 15. do 16. leta starosti oz. dijaki prvega in drugega letnika srednje šole prejmejo značko BRONASTA BURJA;
 • mladi od 17. do 18. leta starosti oz. dijaki tretjega in četrtega letnika srednje šole prejmejo značko SREBRNA BURJA;
 • mladi od 19. do 21. leta starosti prejmejo značko ZLATA BURJA.

Posameznik, ki osvoji vse značke, prejme priznanje ZLATI STOLP – najvišje priznanje programa Mladost na burji.

Spremljanje aktivnosti in trajanje programa

Vse aktivnosti se beležijo v dnevnik, ki ga prejme vsak, ki se vključi v program podeljevanja značk. Eno programsko leto traja od 1. septembra oz. od dneva vključitve posameznika v program do vključno 20. oz. 30. maja, ko morajo udeleženci programa oddati svoj dnevnik razredniku oz. mentorju ali izvajalski organizaciji, ki nato preveri izpolnjevanje pogojev udeleženca za pridobitev značke. Mladi od 15. do 21. leta osvajajo značko v dvoletnem obdobju.