Novice

Osnovna šola Danila Lokarja je priredila dan odprtih vrat, namenjen predstavitvi posebnega programa z nižjim izobrazbenim standardom. Pripravili so doživet kulturni program, v nadaljevanju pa predstavili delo učencev v oddelkih. Zbrane sta pozdravila tudi župan Tadej Beočanin in ravnateljica Irena Kodele Krašna.

Na šoli izvajajo osnovnošolski prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom od leta 1983. Namenjen je otrokom, ki zaradi različnih vrst in stopenj primanjkljajev, ne zmorejo doseči izobrazbenega standarda po programu rednega osnovnošolskega izobraževanja. V letošnjem šolskem letu obiskuje program 26 učenk in učencev v treh oddelkih, prihajajo iz Vipavske doline in tudi od drugod. Kot je izpostavila ravnateljica, so učenci zelo aktivni, uspešni in z individualiziranim programom krepijo pozitivno samopodobo in motivacijo za nadaljnje učenje in delo.

Učitelji in učenci programa so se predstavili s kulturnim nastopom, potem pa so nas popeljali po njihovih učnih prostorih. Predstavili so svoje delo po oddelkih in nam prikazali kako poteka običajni šolski dan in kaj vse še počnejo. Sodelujejo na številnih tekmovanjih, razpisih, urijo se pri kuharskih nalogah, skrbijo za šolskih vrt. Ker je oddelek prilagojenega programa del osnovne šole z rednim programom, imajo učenci stalen medsebojni stik. Učenci se družijo pri rednem pouku, na dnevnih dejavnostih, pri kosilu, v jutranjem varstvu, podaljšanem bivanju, v šoli v naravi in na šolskih prireditvah. Sodelovanje med razredi je eden izmed prioritetnih ciljev šole.

Poleg rednega pouka soustvarjajo dneve dejavnosti (športne, tehnične, naravoslovne, kulturne), udeležujejo se tekmovanj (športna, tehniška, likovna), obiskujejo šole v naravi in spoznavajo poklice in svet odraslih. Učenci in učenke iz oddelkov prilagojenega programa v OŠ Danila Lokarja so vključeni tudi v program Mladost na burji. Po vsem kar smo lahko videli, doživeli in spoznali na predstavitvi ob dnevu odprtih vrat smo prepričani, da bodo učenci in učenke prilagojenega programa v programu Mladost na burji svoje značke uspešno osvojili. Njihova kreativnost in vsestranska aktivnost je lahko navdih za vse sodelujoče v programu.

Delo in rezultate, ki se kažejo v trdnih odnosih in vnašajo v lokalno skupnost medsebojno povezovanje ter podirajo predsodke o drugačnosti, je pohvalil tudi župan Tadej Beočanin in mlade pozval k uresničevanju vseh svojih talentov in soustvarjanju solidarne in vključujoče skupnosti.